FORGOT YOUR DETAILS?

OSOBNÁ KARTA ŠPORTOVCA

Našim klientom vytvárame na mieru Health Profile.

Samotný proces predstavuje sériu vzájomne na seba nadväzujúcich vyšetrení, analýz, testovaní a následných odporúčaní, určených pre rozvoj profesionálnej kariéry futbalového hráča.

Všetky zozbierané dáta a výsledky sú zosumarizované v osobnej karte športovca (Health Profile), ktorá predstavuje ucelenú zbierku informácií o jednotlivcovi. Toto úložisko dát existuje v digitálnej alebo printovej podobe a vytvára systémový prvok v pohľade na individuálnu prípravu futbalového hráča. Progres športovca vyhodnocuje Informačný Systém Health Profile (ISHP).

Na základe získaných informácií dokážeme vytvoriť vzájomné väzby : tréner – lekár – výživový poradca – fyzioterapeut – manažér atď. a cieleným spôsobom ovplyvniť budúcu kariéru hráča.

Cieľ činnosti

Proces prípravy športovca od mladosti až do bodu, kedy sa z neho stáva profesionálny hráč je dlhodobý proces. Dôležité je, aby príprava hráča prebiehala v súlade s jeho zdravotnými a výkonnostnými možnosťami. V našom centre sa snažíme tieto možnosti rozpoznať a rešpektovať ich.

  • Zefektívnime a zdynamizujeme prípravu športovca.

  • Predĺžime možnosť hrať vrcholovo tým, že navrhneme športovcovi také riešenia, ktoré budú mať vplyv na jeho zdravotný a výkonnostný stav.

Materiál pre športovca

Športovec získava osobnú kartu športovca na základe ktorej dokáže cieleným spôsobom upraviť a ovplyvniť svoj postoj k individuálnej príprave. Materiál kompletne mapuje hráčov športový a zdravotný stav (životosprávu, tréningovú činnosť, regeneráciu a rekondíciu, ochorenia, zranenia, lekárske vyšetrenia, celotelovú analýzu, statickú a funkčnú diagnostiku, pohybové schopnosti, záťažové testy, stravovanie a výživu, suplementáciu výživovými doplnkami atď.).

Dĺžka trvania

Optimálne je, aby dĺžka spolupráce so športovcom trvala minimálne tri až šesť mesiacov, pretože až po takomto časovom úseku dokážeme najkvalitnejšie vyhodnotiť hráčov progres. V prípade potreby sa s hráčom dokážeme dohodnúť aj na individuálnom časovaní a na rozsahu služieb. Dĺžka trvania ponúka 3 možnosti:

  • spolupráca na dobu určitú
  • spolupráca na dobu neurčitú
  • prerušovaná spolupráca ( tréningový kemp, letná a zimná príprava, doliečovacie tréningové jednotky atď.)
TOP