FORGOT YOUR DETAILS?

Podmienky používania webovej aplikácie

Základné pojmy

NINE SPORT,s.r.o.

NINE SPORT, s.r.o., so sídlom Ambrova 33, 831 01 Bratislava, SR, IČO: 51 698 994, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 128373/B.

webstránka www.healthprofile.digital
služby

všetky produkty, úložiská, weby a služby spoločnosti NINE SPORT, s.r.o., ktorých zoznam je dostupný na webe alebo v mobilnej aplikácii spoločnosti

obchodné podmienky

obchodné podmienky pri užívaní webovej a mobilnej aplikácie Health Profile spoločnosti NINE SPORT, s.r.o.

zmluva

zmluva o poskytování služieb uzatvorená medzi spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. a užívateľom (zákazníkom), ktorej predmetom je poskytovanie služieb spoločnosti v súlade s týmito podmienkami

užívateľ

osoba, ktorá využíva webovú alebo mobilnú aplikáciu Health Profile spoločnosti NINE SPORT, s.r.o.

Haealth Profile

webová a mobilná aplikácia

užívateľský účet

účet bližšie popísaný v čl. 3. týchto podmienok

obsah užívateľa

všetky dáta vložené užívateľom – napr. súbory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitálne diela, živá vysielanie a videá, komunikácie, e-mailové správy, pošta…

Úvodné ustanovenia

Týmito podmienkami sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. a užívateľom webovej a mobilnej aplikácie Health Profile. Tieto podmienky obsahujú záväzné pravidlá a podmienky poskytovania služieb spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. ich užívateľom, rovnako ako práva a povinnosti užívateľov služieb spoločnosti NINE SPORT, s.r.o.. Súhlas s týmito podmienkami vyjadruje užívateľ vytvorením profilu vo webovej a mobilnej aplikácii Health Profile, ktorú prevádzkuje NINE SPORT, s.r.o. alebo pokračovaním v užívaní služieb po tom, čo bol upozornený na zmenu týchto podmienok postupom podľa týchto podmienok.

Súhlasom s týmito podmienkami sa tieto podmienky stávajú pre užívateľov záväzné a užívateľ týmto súhlasom prejavuje svoju vôľu byť týmito podmienkami viazaný po celú dobu poskytovania a používania služieb, a to aj po ukončení poskytovania a užívania služieb čo do časti týchto podmienok, ktorej obsahom je ochrana oprávnených záujmov spoločnosti NINE SPORT, s.r.o..

Tieto podmienky nie sú pre užívateľov uchovávané, a preto týmto spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. odporúča každému užívateľovi zaobstarať si kópiu týchto podmienok pre svoje vlastné potreby.

Využívanie služieb spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. je možné iba v prípade udelenia súhlasu s týmito podmienkami.

2. Zmluva

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. tým, že umožní užívateľovi objednať si alebo prihlásiť sa k odberu služieb spoločnosti NINE SPORT, s.r.o., urobí užívateľovi ponuku so všetkými podmienkami ustanovenými v tejto ponuke, ktorú užívateľ akceptuje objednaním, zakúpením či prihlásením sa k odberu tej ktorej služby spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. pre seba ako užívateľa, čím dôjde medzi užívateľom a spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb sú tieto podmienky.

V prípade zamýšľaných zmien týchto podmienok je spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. povinná užívateľa vopred písomne ​​vyrozumieť, a to prostredníctvom jeho užívateľského konta najneskôr 30 dní pred platnosťou zmeny podmienok. V prípade, že užívateľ nesúhlasí so zmenou podmienok je povinný o tom písomne ​​upovedomiť spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. tým, že požiada o zrušenie poskytovaní služieb z dôvodu zmeny podmienok. Ak dôjde k zrušeniu zmeny zmluvných podmienok nepoužijú sa ustanovenia čl. 10.23 týchto podmienok čo do pomernej časti zaplateného predplatného, ​​ktoré nebolo do dňa ukončenia poskytovania služby spotrebuje. V prípade, že užívateľ bude pokračovať v užívaní služieb po dátume platnosti zmeny týchto podmienok, potom týmto konkludentne súhlasí so zmenou podmienok a takáto zmena podmienok sa pre neho stáva záväznou. Tieto podmienky je spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. oprávnená zmeniť, ak je to nevyhnutné najmä s ohľadom na zmenu právnej úpravy, výsledky právnej analýzy, vývoja služby, technických dôvodov, prevádzkových požiadaviek alebo v dôsledku zmeny podmienok v prospech užívateľa.


3. Užívateľský účet

Pre prístup užívateľov k službám je potrebné mať zriadený užívateľský účet v aplikácii Health Profile, a teda registrovať sa vo webovej alebo mobilnej aplikácii.

E-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré užívateľ uvedie pri vytvorení účtu, týmto užívateľ určuje tiež ako jeho kontaktnú adresu pre elektronickú komunikáciu medzi užívateľom a spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o.. Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. je oprávnená užívateľovi zasielať na kontaktnú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo všetku komunikáciu ohľadom užívaných služieb, najmä na účely overenia totožnosti užívateľa. Oznámenie je spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. oprávnená zasielať aj prostredníctvom samotnej služby, ak služba umožňuje takú funkciu. Voľba spôsobu oznámenia je plne v kompetencii spoločnosti NINE SPORT, s.r.o.. S vyššie uvedeným spôsobom elektronickej komunikácie užívateľ súhlasí užívaním služby, prípadný nesúhlas užívateľ vyjadrí tak, že službu prestane užívať. Užívateľ je zodpovedný za kontrolu doručovaných oznámení a správ spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. v rámci elektronickej komunikácie, a preto spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. odporúča užívateľovi pravidelnú kontrolu oznámenej kontaktnej adresy a telefónneho čísla, rovnako ako užívateľského účtu.

4. Vytvorenie užívateľského konta v aplikácii Health Profile

Užívateľský účet užívateľ vytvorí registráciou v aplikácii spoločnosti NINE SPORT, s.r.o., a to základe pozvánky alebo bez. Užívateľ je povinný vyplniť všetky informácie o svojej osobe, ktoré je spoločnosť NINE SPORT s.r.o. oprávnená požadovať za účelom plnenia zmluvy s užívateľom.

Užívateľ prehlasuje, že pri registrácii k užívateľskému účtu NINE SPORT, s.r.o. uviedol pravdivé a presné informácie a zaväzuje sa v prípade zmeny údajov vykonať ich aktualizáciu v užívateľskom účte NINE SPORT, s.r.o.. Užívateľský účet je oprávnená zriadiť iba svojprávna fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony. Za zneužitie prihlasovacích údajov treťou osobou v dôsledku ich nedostatočného zabezpečenia užívateľom, rovnako ako za všetku aktivitu v rámci užívateľského účtu NINE SPORT s.r.o. je zodpovedný užívateľ. Užívateľ nie je oprávnený previesť prihlasovacie údaje k svojmu užívateľskému účtu NINE SPORT, s.r.o. na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti NINE SPORT, s.r.o..

Na zriadenie užívateľského účtu NINE SPORT, s.r.o. možno použiť aj emailovú adresu, ktorá bola užívateľovi pridelená jeho zamestnávateľom alebo inou osobou, s ktorou užívateľ spolupracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len “zamestnávateľ”), ako pracovná e-mailová adresa, a ktorého doménu vlastné zamestnávateľ. Užívateľ v tomto prípade však berie na vedomie a s týmto súhlasí, že zamestnávateľ ako vlastník domény spojenej s pracovnou e-mailovou adresou môže kontrolovať alebo spravovať takto zriadený užívateľský účet, získať prístup ku všetkým dátam a súborom užívateľa a tieto spracovávať. Súčasne užívateľ berie na vedomie a s týmto súhlasí, že ak bude medzi zamestnávateľom a spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. uzavretá zmluva, potom obsah takejto zmluvy má prednosť pred týmito podmienkami a je záväzný aj pre užívateľov čo do práv a povinností týkajúce užívania služieb spoločnosti NINE SPORT, s.r.o..

5. Zrušenie užívateľského účtu vo webovej a mobilnej aplikácii

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho užívateľského účtu. Žiadosť o zrušenie užívateľského účtu je možné emailom na: app@healthprofile.digital. Užívateľský účet bude po spracovaní žiadosti pozastavený na dobu 30 dní, po ktorej ho možno na základe žiadosti užívateľa obnoviť, po uplynutí uvedenej lehoty, ak užívateľ nepožiada o obnovenie užívateľského účtu, bude užívateľský účet nezvratne zrušený.

Ak sa neprihlási užívateľ do svojho užívateľského konta NINE SPORT, s.r.o. aspoň raz za 5 rokov, bude tento užívateľský účet spoločností NINE SPORT, s.r.o. zrušený bez náhrady.

Zrušením užívateľského účtu zaniká právo užívateľa na prístup k službám spoločnosti NINE SPORT, s.r.o.. Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. odstráni všetky dáta a obsah užívateľa súvisiace so zrušeným užívateľským účtom užívateľa, pokiaľ nie je platnými právnymi predpismi vyžadované uchovanie obsahu alebo dát užívateľa, ich vrátenie alebo prevod užívateľmi či tretej osobe určenej užívateľom.

Zrušením účtu nezaniká povinnosť užívateľa na zaplatenie účtu za všetky spoplatnené služby, ktoré boli užívateľovi poskytnuté v dobe trvania užívateľského účtu.

V prípade, že bude spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. mať dôvodnú obavu zo zneužitia užívateľského účtu užívateľa treťou osobou, užívateľský účet užívateľa pozastaví a požiada užívateľa o kontrolu užívateľského účtu, jeho zabezpečenia a prístupových oprávnení. Na základe povahy narušenia užívateľského konta užívateľa je spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. oprávnená zrušiť prístup k užívateľskému účtu a celému jeho obsahu.

Užívateľský účet bude tiež zrušený, ak bude zistené, že tento bol zriadený osobou, ktorá nedosiahla plnej svojprávnosti, nie je plne spôsobilá na právne úkony, týmto však nie je dotknutá zodpovednosť zákonného alebo právneho zástupcu tejto osoby za škodu vzniknutú spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. zriadením užívateľského účtu a užívaním služieb spoločnosti NINE SPORT, s.r.o..


6. Ochrana osobných údajov

Odsúhlasením týchto podmienok užívateľ súhlasí so zhromažďovaním, používaním a zverejnením svojho obsahu a dát spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. v súlade s pravidlami obsiahnutými v Informáciách o spracovaní osobných údajov.Ak zákon vyžaduje udelenie osobitného súhlasu užívateľa na nakladanie s jeho osobnými údajmi a obsahom, bude užívateľ spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. vyzvaný k udeleniu súhlasu zvlášť mimo rámec týchto podmienok.

Informácie o type zhromažďovaných dát o užívateľovi a jeho zariadeniach, o nakladaní s ich dátami, o právnych základoch spracovania dát, o oprávneniach užívateľa spojených so spracovaním jeho osobných údajov spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o., a pod. sú uvedené v Informácii o spracovaní osobných údajov.

Ak užívateľ vo svojom obsahu zhromažďuje osobné údaje tretích osôb je povinný s týmito nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

7. Práva a povinnosti užívateľa

Ak služba spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. umožňuje uchovanie obsahu užívateľa, je obsah vložený užívateľom vlastníctvom užívateľa, čo uzatvorením zmluvy potvrdzuje, a za takýto obsah nesie užívateľ plnú zodpovednosť. Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nevykonáva kontrolu obsahu užívateľa.

Ak užívateľ poskytne prostredníctvom služby akýkoľvek obsah inému užívateľovi vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s takýmto obsahom zvoleným spôsobom a súčasne v takom prípade súhlasí s tým, že všetky osoby, ktorým bol takýto obsah užívateľa poskytnutý sú oprávnené tento užívať, rozmnožovať ho, ukladať, odovzdávať, ďalej zdieľať, zobrazovať, a pod.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu vložených dát a ich prípadné zneužitie.

Akýkoľvek obsah či konania užívateľa, ktoré porušuje tieto podmienky, je zakázané. Zakázaným je najmä obsah a konanie užívateľa, ktoré:

 1. a) nie je v súlade s platnými záväznými právnymi predpismi.
 2. b) nie je v súlade s dobrými mravmi a všeobecne záväznými pravidlami
 3. c) obťažuje ostatných užívateľov služieb spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. či tretej osoby (najmä zasielaním nevyžiadaných hromadných e-mailov, žiadostí, textových správ, a pod.)
 4. d) šíri alebo podporuje šírenie nevhodného obsahu (nahoty, pornografia, násilie, krutosti, a podobne
 5. e) podvodné, zavádzajúce, úmyselne mätúce, falošné, úmyselne obchádzajúce stanovené obmedzenia, poškodzujúce spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. či tretiu osobu, nenávistné alebo porušujúce práva či súkromie ostatných užívateľov služieb
 6. f) nabáda, napomáha či organizuje ostatných užívateľov k zakázanému rokovania či zdieľanie zakázaného obsahu.

 • Ak bude zistený zakázaný obsah či konania užívateľa, je spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. oprávnená:

 1. a) obmedziť prístup užívateľa do jeho užívateľského účtu,
 2. c) prerušiť poskytovanie dohodnutých služieb,
 3. d) zmazať alebo zamietnuť zakázaný obsah užívateľa,
 4. e) zmazať užívateľský účet, ak užívateľ pokračuje v nahrávaní zakázaného obsahu alebo v zakázanom rokovaní, a to aj napriek výzve spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. k upusteniu od takého konania,

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. je oprávnená vykonať kontrolu užívateľského konta a obsahu užívateľa, rovnako ako ich aktivít v rámci poskytovaných služieb, ak bude mať podozrenie na porušovanie dojednania týchto podmienok. Ku kontrole podľa predchádzajúcej vety však nie je spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. povinná, užívateľ je zodpovedný za ujmu spôsobenú jeho konaním.

Užívateľ je povinný chrániť svoj užívateľský účet pred neoprávneným a podvodným použitím vhodnými prostriedkami a je povinný bezodkladne informovať spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. o akomkoľvek neoprávnenom a podvodnom použití jeho užívateľského konta, alebo pri podozrení, že je jeho užívateľský účet bol vystavený takémuto riziku, a to prostredníctvo užívateľského účtu alebo emailom na adresu: app@healthprofile.digital. Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. je oprávnená zrušiť užívateľský účet ktoréhokoľvek užívateľa v prípade akéhokoľvek neoprávneného a podvodného použitia daného účtu a v takom prípade užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny služby.

Užívateľ berie na vedomie, že k užívaniu väčšiny služieb je nutné mať zaistené pripojenie k Internetu v požadovanej kvalite, či rôzne zariadenia (počítač, mobilný telefón, a pod.), pričom užívateľ berie na vedomie, že tieto doplnky nie sú súčasťou služby a užívateľ je povinný si tieto zabezpečiť sám na vlastné náklady.

Užívateľ berie na vedomie, že služby spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. sú poskytované tak ako sú k dispozícii, a to so všetkými chybami. Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nezaručuje presnosť ani včasnosť poskytovaných služieb. Užívateľ berie na vedomie, že počítačové systémy nie sú s ohľadom na ich charakter nikdy bezchybné, a preto sa spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nemôže zaručiť za úplne neprerušovanú, včasnú, bezpečnú a bezchybnú prevádzku služieb, rovnako ako sa nemôže zaručiť za to, že nedôjde k strate obsahu užívateľa.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. poskytuje svoje služby odplatne ak zmluva neustanovuje inak. Užívateľ je povinný za poskytnutú službu spoločnosti NINE SPORT s.r.o. zaplatiť v súlade s týmito podmienkami podľa zvolenej služby a ich doplnkov, ak sa nedohodne so spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. písomne ​​inak, s čím užívateľ uzatvorením zmluvy súhlasí a je povinný zaplatiť spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. dohodnutú cenu za poskytnuté služby. Cena služby je uvedená v ponuke spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. k uzavretiu zmluvy. Prijatím ponuky užívateľ akceptuje ponúkanú cenu služby a je povinný cenu služby uhradiť.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. je oprávnená predkladať užívateľom či budúcim užívateľom špeciálne a bezplatné ponuky podliehajúce dodatočným podmienkam alebo zamedziť. Takéto špeciálne a iné ponuky sú medzi užívateľmi neprenosné.

Ak nie je uvedené inak, požadovaná cena za služby zahŕňa všetky dane, ku ktorým na zaplatenie je povinný užívateľ.

Cena služby je uvedená na webe spoločnosti u tej ktorej služby alebo priamo v aplikácii zvolenej služby ako jej prvok. Cenu služby užívateľ akceptuje uzatvorením zmluvy postupom podľa čl. 2 týchto podmienok. O akejkoľvek zmene dohodnutej ceny služby sa spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. zaväzuje užívateľa vopred informovať, pričom v prípade zmeny výšky čiastky je užívateľ oprávnený zrušiť poskytovanie dohodnutej služby ešte pred zmenou ceny.

Služby, ktoré sú poskytované užívateľom, naviazaným na tretiu stranu, sú poskytované na účet tretej strany, ak nie je ustanovené inak.

Ak nebude užívateľ riadne a včas platiť dohodnutú cenu služby, je spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. oprávnená pozastaviť alebo zrušiť prístup užívateľa k službám, alebo obmedziť či zrušiť prístup užívateľa k jeho užívateľskému účtu.

Pri zriadení užívateľského účtu je užívateľ povinný uviesť aj jeho úplné a pravdivé fakturačné a platobné údaje, ak bude spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. vyzvaný. Oznámené údaje je užívateľ oprávnený meniť vo svojom užívateľskom účte. Nemožno zmeniť fakturačné údaje na už vystavenej faktúre. Súčasne užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. je oprávnená užívať tiež všetky údaje jej poskytnuté bankou užívateľa. Ak neuvedie užívateľ všetky údaje, potrebné pre fakturáciu, a to ani na výzvu spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. je márnym uplynutím lehoty uvedenej vo výzve takéto jednanie užívateľa žiadosťou o zrušenie užívateľského účtu. Poskytnutím fakturačných údajov užívateľ prehlasuje, že je oprávnený na použitie poskytnutého spôsobu platby a že všetky ním uvedené fakturačné údaje sú pravdivé a presné, v opačnom prípade nesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych a nepravdivých údajov, či údajov, ku ktorých poskytnutie nebol oprávnený.

Poskytnutím fakturačných údajov a objednaním služby je spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. oprávnená užívateľovi účtovať cenu dohodnuté služby vrátane jej súčastí, a to až do dohodnutej výšky podľa oznámených fakturačných údajov, pričom užívateľa zodpovedá za správnosť a úplnosť oznámených fakturačných údajov.

Spoplatnené služby sú hradené formou predplatného (napr. mesačne, každé tri mesiace alebo ročne podľa druhu zvolenej služby) alebo jednorázovým poplatkom. Podľa toho ako je uvedené v aplikácii.

Zmluva uzatvorená na poskytovanie služieb hradených formou predplatného sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie podľa dĺžky predplatného, ​​ak ak užívateľ neoznámi najneskôr deň pred splatnosťou predplatného na ďalšie obdobie, že požaduje ukončenie poskytovania služby, za ktorú je predplatné hradené.

Platby predplatného budú spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. vykonávané automaticky v intervaloch zvolených užívateľom, a to až do ukončenia poskytovania služby. Po celú dobu trvania zmluvy sú platby splatné ihneď po fakturáciu. Platby možno vykonávať s použitím rôznych online platobných systémov, ktoré ponúka užívateľský účet, iné platobné metódy nemožno použiť na zaplatenie ceny služby, ak nie je výslovne dohodnuté so spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. niečo iné. Pokiaľ nebude spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. môcť z účtu vyznačeného užívateľom v užívateľskom účte inkasovať akékoľvek platby z dôvodu nedostatku prostriedkov na uvedenom účte, nesie užívateľ všetky z toho vzniknuté náklady, vrátane bankových poplatkov z titulu akýchkoľvek debetných položiek a podobných nákladov. Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. je oprávnená užívateľovi predkladať faktúry a upomienky platieb e-mailom, uvedeným v užívateľskom účte či prostredníctvom aplikácie podľa voľby spoločnosti NINE SPORT, s.r.o..

Ak dôjde k uplynutiu doby, na ktorú bolo zaplatené predplatné, bude z kreditnej karty, zadanej v užívateľskom účte, resp. z kreditnej karty, ktorú užívateľ zadal v Obchode Play alebo AppStore automaticky strhnutá štandardná cena predplatného platná k termínu predplatného, ​​to znamená, že ceny špeciálnych ponúk v tomto prípade neplatia, a predplatné bude obnovené na rovnaké obdobie, ktoré užívateľ zvolil, ak predplatné nebude užívateľom zrušené najneskôr deň bezprostredne predchádzajúci poslednému zaplatenému predplatnému. Štandardné ceny predplatného alebo jednorázového poplatku sú k dispozícii na webe spoločnosti alebo priamo v mobilnej aplikácii spoločnosti NINE SPORT, s.r.o..

Poskytovanie predplatných služieb možno kedykoľvek zrušiť zadaním pokynu k zrušeniu v užívateľskom účte, resp. v mobilnej aplikácii či v ObchodePlay/AppStore, čím dôjde tiež k zrušeniu predplatných služieb. Zaplatené predplatné nemožno vrátiť, a to ani v prípade, že užívateľ požiada o ukončenie poskytovania služby po zaplatení predplatného pred uplynutím zaplateného obdobia či zaplatenú službu nebude využívať, s čím užívateľ uzatvorením zmluvy súhlasí. Až zaplatením predplatného alebo jednorázového poplatku dôjde k začatiu poskytovaniu zvolenej služby, pričom poskytovanie služby môže byť prerušené po dobu, po ktorú je užívateľ v omeškaní so zaplatením predplatného. Každé obdobie predplatného končí ešte len vypršaním dohodnutej doby bez ohľadu na skutočné využívanie služby počas daného obdobia, ak užívateľ nepožiada o jeho okamžité zrušenie, aj v takom prípade však užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného predplatného. Každý užívateľ si môže skontrolovať dĺžku aktuálneho obdobia predplatného nahliadnutím do užívateľského účtu.

Platby prebiehajú podľa pravidiel jednotlivých platform – AppStore a Obchod Play, resp. pravidiel platobnej brány.

Ak je pre poskytovanie služby stanovené pevné obdobie (vymedzené predplatným) a cena, táto cena zostane platná po celé toto jedno vymedzené obdobie. V prípade však, že užívateľ bude chcieť naďalej využívať služby, je povinný prijať novú ponuku ceny predplatného na nové obdobie, ak dôjde k zmene ceny služieb v predchádzajúcom období. Užívateľ neprevedením zrušenia poskytovania služby súhlasí s novou cenou služby. K zmene ceny služby môže dôjsť najmä z týchto dôvodov – pridanie nových funkcií či vylepšených funkcií, zvýšené náklady na poskytovanie služby, došlo k zmene na trhu, a podobne.

Užívateľ berie na vedomie, že pre riadne používanie služieb môžu byť tretími stranami účtované samostatné poplatky, ktoré je užívateľ povinný uhradiť z vlastných finančných prostriedkov a tieto idú na jeho ťarchu.

8. Ukončenie zmluvy a poskytovaných služieb

Každý užívateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie akejkoľvek služby spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. prostredníctvom nastavenia svojho užívateľského účtu alebo kontaktovaním užívateľskej podpory. Poskytovanie služieb je ukončené k poslednému dňu predplateného obdobia, ak nie je uvedené ďalej inak.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. je oprávnená bez ďalšieho upozornenia ukončiť poskytovanie služieb užívateľovi v prípade, že užívateľ hrubo porušuje jeho povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok alebo zo zákona.

Jednorázové poplatky, ktoré užívateľ sa služby zaplatil sa po ukončení zmluvy poskytovania služieb sa nevracajú.

Pokiaľ užívateľ využíva služby spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. na účely nesúvisiace s jeho podnikaním (spotrebiteľ), môže od zmluvy so spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, a to zaslaním písomného odstúpenia na e-mailovú adresu: app@healthprofile.digital alebo adresu NINE SPORT, s.r.o., Ambrova 33, 831 01 Bratislava. V prípade odstúpenia podľa tohto odseku sú si strany povinné vrátiť všetko, čo si vzájomne na základe zmluvy plnili, v takom prípade sa neužije ust. čl. 10.23 týchto podmienok. K odstúpeniu podľa tohto odseku možno využiť nasledujúceho textu:

Ja (meno a priezvisko spotrebiteľa) týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytovaní nasledujúcich služieb (*), objednaných dňa (*).

Meno a priezvisko spotrebiteľa

adresa spotrebiteľa

E-mailová adresa spotrebiteľa, používaná pre prihlasovanie prístupu k službám NINE SPORT, s.r.o.

Dátum

Podpis spotrebiteľa (iba ak je odstúpenie zaslané v tlačenej podobe)

9. Práva a povinnosti spoločnosti NINE SPORT, s.r.o.

Užívateľ berie na vedomie, že služby môžu byť z času na čas nedostupné, môžu byť ponúkané v obmedzenom rozsahu alebo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti poskytovaných služieb alebo od používaného zariadenia užívateľa.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. sa zaväzuje urobiť všetko potrebné na to, aby služby boli udržiavané v prevádzke, nemožno však vopred predpokladať neplánované výpadky služieb, a to najmä s ohľadom, že väčšina služieb spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. je poskytovaná online. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade výpadku služby môže byť dočasne obmedzený prístup užívateľa k službám.

O plánovanom prerušení dodávky služieb bude užívateľ vždy v predstihu ​​vyrozumený.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú prerušením dodávky služieb, ktoré nemohla predpokladať, alebo o ktorom v predstihu informovala užívateľa.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. je oprávnená automaticky kontrolovať verziu softvéru, ktorý je nutný pre poskytovanie služieb, a bezplatne sťahovať aktualizácie softvéru či zmeny nastavenia s cieľom aktualizovať, zlepšovať a ďalej vyvíjať služby. K ďalšiemu používaniu služieb môže byť tiež potrebné aktualizovať softvér/aplikáciu. Na také aktualizácie sa vzťahujú tieto podmienky, ak k nim nie sú pripojené ďalšie alebo iné podmienky. V takom prípade platia tieto iné podmienky. Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. sa k dodávaniu aktualizácií nezaväzuje a nezaručuje, že bude podporovať verziu systému, pre ktorú bola služba užívateľom zakúpená.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. je oprávnená bez súhlasu užívateľa kedykoľvek a bez obmedzenia zrušiť službu poskytovanú užívateľmi či jej jednotlivé funkcie, či ukončiť prístup k týmto službám. V prípade, že by ukončenie služby malo dôjsť na strane užívateľa k strate jeho obsahu, je spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. povinná v predstihu informovať užívateľov o plánovanom ukončení služby alebo funkcie služby.

V záujme zabezpečenia riadneho a spoľahlivého poskytovania služieb, uplatňuje spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. pri porušení povinností užívateľa tieto sankcie: výstraha, odstránenie obsahu užívateľa, dočasná deaktivácia užívateľského účtu a zrušenie (neodvolateľná deaktivácia). Druh sankcie závisí od účelu, vplyvu a druhu porušenia povinností z pohľadu záujmov spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. a užívateľa. Spoločnosť NINE SPORT s.r.o. je oprávnená pri zrušení užívateľského účtu neumožniť užívateľovi nové založenie užívateľského účtu.

10. Práva duševného vlastníctva

Aplikácia spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. je autorským dielom a ako taký je chránený príslušnými ustanoveniami právneho predpisu.

Zverejňovanie či akékoľvek šírenie obsahu z aplikácie Health Profile bez predchádzajúceho súhlasu sa zakazuje.

Výslovne sa dojednáva, že užívateľ nie je oprávnený:

 • obchádzať technologické opatrenia ochrany obsiahnuté v softvéru alebo službách či s nimi súvisiace;
 • rozkladať, dekompilovať, dešifrovať, hackovať, napodobňovať, využívať alebo spätne analyzovať akéhokoľvek softvéru alebo aspekte zahrnutého v službách alebo prístupného prostredníctvom služieb, s výnimkou a len v rozsahu, v akom je táto činnosť výslovne povolená príslušným autorským právom;
 • publikovať, kopírovať, prenajímať, predávať, exportovať, importovať, distribuovať alebo požičiavať aplikáciu alebo služby spoločnosti NINE SPORT, s.r.o.
 • používať služby akýmkoľvek nepovoleným spôsobom, ktorý by mohol narušiť ich použitie inými užívateľmi alebo umožnil získanie prístupu k akejkoľvek službe, údajom účtu alebo sieti;
 • povoliť prístup k službám alebo upraviť akékoľvek zariadenie schválené spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. za použitia neoprávnených aplikácií tretích strán.

V prípade, že spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. získa od užívateľa dobrovoľne akýkoľvek jeho nápad, návrh či spätnú väzbu vrátane okrem iného nápadov na nové produkty, technológie, propagačné akcie, názvy produktov, spätnej väzby k produktu a vylepšenia produktu ( “spätná väzba”), udeľuje týmto užívateľ bez nároku na odmenu spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. právo na základe spätnej väzby vytvoriť či nechať vytvoriť odvodené diela či spätnú väzbu používať, zdieľať a komerčne využívať, a to akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

11. Zodpovednosť

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. je zodpovedná iba za ujmu vzniknutú užívateľovi na jeho prirodzených právach, spôsobenú spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. V ostatných prípadoch nie je spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. povinná k náhrade akejkoľvek ujmy užívateľovi, čo užívateľ berie na vedomie a nárokov na náhradu takejto ujmy sa týmto vzdáva a zaväzuje sa, že túto nebude po spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. vymáhať.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nie je zodpovedná za nepriame škody, vrátane finančnej straty, napríklad straty zisku, ak spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nekonala v hrubej nedbalosti alebo v rámci úmyselného nekalého konania.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nie je zodpovedná za konanie užívateľa ani ujmu vyplývajúcu z využitia obsahu sprístupneného užívateľom prostredníctvom online platformy alebo inou formou. Uvedené platí aj pre škody plynúce z chýb, problémov, zavírenia alebo straty obsahu užívateľa.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek stiahnuté materiály alebo materiály získané na základe využívania produktov spoločnosti NINE SPORT, s.r.o.. Za tieto je zodpovedný výlučne užívateľ. Ide najmä o všetky škody spôsobené týmito materiálmi na systéme jeho počítača alebo smartphonu, alebo za informácie, ku ktorých strate dôjde v dôsledku sťahovania materiálov zo ktoréhokoľvek z produktov spoločnosti NINE SPORT, s.r.o..

V maximálnom možnom rozsahu spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. vylučuje všetky povinné záruky, vrátane záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odborného úsilie a neporušenie práv.

Všetka zákonná zodpovednosť bez zavinenia spoločnosti NINE SPORT, s.r.o., vrátane zákonom stanovenej zodpovednosti za porušenie záruky, zostáva vyššie uvedeným obmedzením zodpovednosti nedotknutá.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nenesie zodpovednosť za neplnenie alebo oneskorenie pri plnení svojich povinností podľa týchto podmienok v rozsahu, v akom je také neplnenie spôsobené okolnosťami mimo primeranej kontroly spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. (napríklad pracovné spory, vyššia moc, vojna alebo teroristické aktivity, zámerné poškodenie, nehody alebo dodržiavanie platných zákonov či vládnych výnosov).

Užívateľ je povinný nahradiť spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. škodu, vrátane ušlého zisku, ktorá spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. vznikne konaním či opomenutím užívateľa v rozpore s týmito podmienkami, či konanie inej osoby, ktoré užívateľ umožnil prístup k službám spoločnosti NINE SPORT, s.r.o., a to vrátane všetkých nákladov spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. vzniknutých v súvislosti s takýmto konaním či opomenutím užívateľa.

Užívateľ je povinný spoločnosti NINE SPORT, s.r.o. poskytnúť v prípade sporu s iným užívateľom či treťou osobou všetku potrebnú súčinnosť.

Spoločnosť NINE SPORT, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré užívateľovi môžu vzniknúť v súvislosti s používaním aplikácie Health Profile. Spoločnosť taktiež nenesie zodpovednosť za reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú treťou stranou prostredníctvom aplikácie.

12. GDPR

NINE SPORT, s.r.o. postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len “GDPR”). Informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o spracovaní osobných údajov.

Vzhľadom na skutočnosť, že NINE SPORT, s.r.o. poskytuje užívateľovi dátový priestor pre účely uloženia dát prostredníctvom poskytovaných služieb, užívateľ berie na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, ktoré uloží na servery NINE SPORT, s.r.o. prostredníctvom poskytnutých služieb NINE SPORT, s.r.o., vystupuje užívateľ v pozícii správcu osobných údajov a NINE SPORT, s.r.o. v pozícii spracovateľa osobných údajov. Užívateľ je povinný s osobnými údajmi opísanými v predchádzajúcej vete tohto odseku nakladať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä potom v súlade s GDPR.

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Uzatvorením zmluvy podľa týchto podmienok dochádza tiež k uzavretiu zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR s nasledujúcim obsahom:

Predmet spracovania: Predmetom spracovania sú osobné údaje, ktoré užívateľ uloží na servery NINE SPORT, s.r.o. podľa pravidiel obsiahnutých v týchto podmienkach.

Doba spracovania: NINE SPORT, s.r.o. spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvy uzatvorenej podľa týchto podmienok. NINE SPORT, s.r.o. po uplynutí lehoty 90 dní od ukončenia zmluvy uzatvorenej podľa týchto podmienok zmaže (odstráni) všetky dáta užívateľa, ktoré sú uložené na serveroch NINE SPORT, s.r.o..

Povaha a účel spracovania: Účelom spracovania je plnenie povinností podľa zmluvy, najmä poskytovanie dátového priestoru na účely uloženia dát užívateľa prostredníctvom služieb poskytovaných NINE SPORT, s.r.o..

Typ spracúvaných osobných údajov: Všetky osobné údaje, ktoré budú prostredníctvom softvéru poskytovaných v rámci služieb nahrané na servery NINE SPORT, s.r.o.. Ide najmä o: (a) kontaktné a identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, číslo a doba platnosti preukazu totožnosti, adresa bydliska / miesta podnikania, štátnu príslušnosť, IČO, telefónne číslo, e-mail, údaje o zdravotnom stave.

Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané: Užívatelia aplikácie alebo iných služieb spoločnosti NINE SPORT, s.r.o..

Povinnosti NINE SPORT, s.r.o. ako spracovateľa osobných údajov: NINE SPORT, s.r.o. sa zaväzuje:

 1. spracovávať osobné údaje len na základe doložených pokynov užívateľa. Doložený pokyn užívateľa ako správcu je potrebné aj vtedy, ak majú byť osobné údaje prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
 2. vykonať primerané technické a organizačné zabezpečenie, aby zabezpečil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku. Pri posudzovaní vhodnej úrovne zabezpečenia užívateľ zohľadní riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim. Technické zabezpečenie dát je popísané v Informáciách o spracovaní osobných údajov;
 3. zohľadniť povahu spracovania a byť užívateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinnosti užívateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb
 4. byť užívateľovi nápomocný pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa článku 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovaní informácií, ktoré má NINE SPORT, s.r.o. k dispozícii;
 5. bez zbytočného odkladu ohlásiť užívateľovi prípady porušenia bezpečnosti osobných údajov; poskytnúť užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti a umožniť užívateľovi kontrolu dodržiavaní uvedených povinností. V prípade kontroly sa NINE SPORT, s.r.o. zaväzuje poskytovať užívateľovi súčinnosť.
 6. bezodkladne informovať užívateľa ako správcu v prípade, že podľa jeho názoru určitý pokyn užívateľa porušuje ustanovenia GDPR alebo iné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Ďalší spracovatelia: Užívateľ dáva súhlas k tomu, aby sa NINE SPORT, s.r.o. zapojil do spracovania osobných údajov, ktoré užívateľ uloží prostredníctvom softvéru NINE SPORT, s.r.o. na servery NINE SPORT, s.r.o., prípadne tiež v hostingovom centre, resp. u ďalších spracovateľov. NINE SPORT, s.r.o. sa zaväzuje informovať užívateľov o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenie, a poskytnúť užívateľovi príležitosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Zoznam spracovateľov je uvedený v Informáciách o spracovaní osobných údajov.

Záverečné dojednania

Zákaznícka podpora pre služby je k dispozícii na emailovej adrese app@healthprofile.digital.

V prípade, že niektoré jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú neplatné alebo zaniknú, zostáva v plnom rozsahu zachovaná platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení.

Tieto podmienky a všetky zmluvné vzťahy alebo súdne spory medzi užívateľmi a spoločnosťou NINE SPORT, s.r.o. sa riadia slovenským právom, s výnimkou konfliktu so zákonnými ustanoveniami Dohovoru OSN o medzinárodných zmluvách o kúpe tovaru.

Prípadné spory zo zmluvy a týchto podmienok, rovnako ako spory o platnosť zmluvy či týchto podmienok a ich jednotlivých ustanovení, budú prejednané a rozhodnuté miestne a vecne príslušný slovenským súdom.

TOP