FORGOT YOUR DETAILS?

FMS - Functional Movement Screen

FMS je nástroj na identifikáciu asymetrií, ktoré vedú k funkčným pohybovým nedostatkom. Cieľom FMS je zistiť nerovnováhu v mobilite a stabilite počas siedmich základných pohybových vzorcov. Tieto pohybové vzorce sú navrhnuté tak, aby poskytovali pozorovateľný výkon základných pohybových vzorcov umiestnením jednotlivca do extrémnych polôh, kde sú viditel'né slabosti a nerovnováhy. Po zistení týchto nedostatkov prostredníctvom FMS sa potom vypracuje program nápravných cvičení s ciel'om predchádzať poraneniam pohybového aparátu. Naším dlhodobým cieľom je, aby klient mohol po odstránení funkčných pohybových nedostatkov, pomocou kvalitného silového tréningu, zvyšovať rýchlosť, výskok, silu, dynamiku a obratnosť.

TOP